Mostbet w Polsce to bukmacher oferujący usługi w zakresie zakładów sportowych i gier kasynowych. Firma stale zadowala graczy bonusami i promocjami, a także darmowymi zakładami i darmowymi spinami. Platforma dostępna jest w wielu językach i posiada przyjazny interfejs użytkownika oraz aplikację Mostbet na smartfony. Wejdź i ciesz się grą!

RODO i Polityka prywatności strony

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to:

https://este.krakow.pl , https://chirurgia-plastyczna.krakow.pl, https://plastyka.krakow.pl

RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA

Informujemy, że w związku z wykonywaniem usługi stomatologicznej są przetwarzane Państwa dane osobowe.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest MultiMED Tomasz Brzoskwinia, ul Gerberowa 4, 30-898 Kraków,, tel 503 504 325. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Gabinetu Lekarskiego wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem usługi jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową wykonania usługi. Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacja dla pacjenta żądającego usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania (art.17 RODO).W związku z żądaniem usunięcia danych osobowych oraz zaprzestania ich przetwarzania, zgłoszonym do Administratora danych, powołując się na art. 17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h.w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę, że przetwarzanie danych dotyczących dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, nie podlegają one usunięciu przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta.

Informacja dla pacjenta żądającego ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18RODO). W związku z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszonym do Administratora danych, powołując się na art. 18Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że prawo Pacjenta do ograniczenia przetwarzaninie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h.w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów. W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę, że przetwarzanie danych dotyczących dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, nie podlegają one ograniczeniu przetwarzania, a odmowa zrealizowania takiego ograniczenia jest uzasadniona ważnymi względami interesu publicznego.

Informacja dla pacjenta żądającego przeniesienia swoich danych osobowych (art.20RODO).W związku z żądaniem przeniesienia danych osobowych, zgłoszonym do Administratora danych, powołując się na art. 20Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę, że przetwarzanie danych dotyczących dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, nie podlegają one przeniesieniu do innego Administratora. Jednocześnie informujemy, że pacjentowi przysługuje prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta

Informacja dla pacjenta zgłaszającego sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art.21RODO).W związku z wyrażeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszonym do Administratora danych, powołując się na art.21Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. W związku z powyższym, oraz biorąc pod uwagę, że przetwarzanie danych dotyczących dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, wyrażenie sprzeciwu jest nieskuteczne.

Ochrona prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MultiMED Tomasz Brzoskwinia, ul. Gerberowa 4 30-898 Kraków.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza MultiMED Tomasz Brzoskwinia, ul. Gerberowa 4 30-898 Kraków, , NIP: 9442255894, Regon: 367805096 , który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, tj, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach)  este.krakow.pl , chirurgia-plastyczna.krakow.pl, plastyka.krakow.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II) MultiMED Tomasz Brzoskwinia . z siedzibą w ul. Gerberowa 4, 30-898 Kraków

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

I) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.